ایاب و ذهاب

وبگاه رسمی ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند

سایت واحد ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند به ادرس

منتقل شد.


سایت واحد ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند
+ نوشته شده در  ۹۰/۱۰/۳۰ساعت   توسط ایاب و ذهاب 

قوانین حذف و اضافه سرویس ایاب وذهاب

سایت واحد ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند به ادرس

منتقل شد.


سایت واحد ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند

بسمه تعالی


قوانین حذف و اضافه سرویس ایاب وذهاب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند1)    حذف و اضافه فقط در صورت ارائه پرینت قبل و بعد از حذف و اضافه امکانپذیر می باشد.

2)    مهلت حذف و اضافه سرویس حداکثر تا یک هقته بعد از حذف و اضافه آموزشی می باشد.

3)    در صورت انجام حذف و اضافه در موعد مقرر مابه التفاوت هزینه دریافت یا کسر خواهد شد.

4)    در صورت انجام حذف و اضافه بعد از مهلت تعیین شده 10% ما به التفاوت به عنوان دیرکرد دریافت خواهد شد.

5)    در صورت اضافه کردن ،مبلغ به حساب واریز گردیده ودر صورت حذف موعد بازپرداخت متعاقبا اعلام خواهد شد.

6)    برای صدور کارت مجدد ارائه کارت قبلی الزامی است.

7)    در صورت حذف ،برای پرداخت مبلغ ارائه رسید دریافتی الزامی است.

8)    انصراف کامل از سرویس امکانپذیر نبوده و در موارد خاص 20% شهریه سرویس کسر خواهد شد.
+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۰۱ساعت   توسط ایاب و ذهاب  | 

قوانین ومقررات استفاده از سرویس ایاب و ذهاب

سایت واحد ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند به ادرس

منتقل شد.


سایت واحد ایاب و ذهاب دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند

بسمه تعالی 


قوانین ومقررات استفاده از سرویس ایاب و ذهاب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند


1-    رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی مطابق با قوانین دانشگاه.

2-    عدم برقراری هر گونه ارتباط و بحث در داخل و خارج سرویس با راننده( در صورت مشاهده با شخص متخلف برابر مقررات انضباطی برخورد خواهد شد.)

3-    عدم استعمال دخانیات در داخل سرویس.

4-    عدم توزیع فیلم ها و سی دی های غیر مجاز و غیر متناسب در داخل سرویس.

5-    عدم استفاده از صندلی راننده و کنار راننده در داخل سرویس.

6-    عدم سوء استفاده از کارت سرویس و تغییرات و جعل آن (در صورت مشاهده خسارت وارده از شخص خاطی دریافت گردیده و مطابق قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.)

7-    عدم استفاده از سرویس برای دانشجویانی که کارت سرویس به همراه نداشته و یا روز درج شده در کارت با روز استفاده مغایرت دارد(در صورت مشاهده تعهد و حداقل به میزان سه برابر وجه مربوط از دانشجو به عنوان جریمه اخذ خواهد گردید.)

8-    واحد ایاب و ذهاب در خصوص ارائه سرویس های فوق العاده بدون هماهنگی دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

9-    دانشجویان محترم موظفند راس ساعت مقرر در ایستگاههای تعیین شده از سرویس استفاده نمایند و حق پیاده شدن در بین مسیر را تحت هیچ عنوان ندارند مگر با هماهنگی مسئول ایاب و ذهاب.

10-     در صورت تغییر در کارت سرویس هزینه مربوط دریافت خواهد شد:


    مفقود شدن کارت: دریافت تعهد و اخذ 50000 ریال هزینه صدور کارت مجدد
    مخدوش شدن کارت : اخذ 30000 ریال هزینه صدور کارت مجدد
    حذف و اضافه شامل این بند نمی شود(قوانین حذف و اضافه را مطالعه نمایید)

11 -  دانشجویان محترم موظفند شهریه سرویس را قبل از شروع ترم تحصیلی به صورت کامل به حساب                                      
اعلام شده واریز نمایند و فیش آنرا به امور ایاب و ذهاب ارائه دهند، ضمنا موارد خاص که با                                                                                                                             
    هماهنگی مسئولین انجام گرفته باشد تا پایان هر نیمسال تسویه گردد.     
+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۰۱ساعت   توسط ایاب و ذهاب  |